zasady i warunki

zasady i warunki

Ogólne obowiązujące postanowienia

I. PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA OBU STRON

1. Umowa pomiędzy klientem a firmą Vierwald AG zostaje zawarta z chwilą pisemnego złożenia i zaakceptowania przez firmę Vierwald AG nazwy i adresu oraz głównych punktów zlecenia.

2. Niniejsze zobowiązania stanowią podstawowe warunki dotyczące miejsca
zamieszkania i pełnomocnictwa, jak również wszystkich rodzajów stosunków zlecenia.

3. Vierwald AG zobowiązuje się do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania zlecenia w oparciu o prawo i zasady zaufania. Unika powiązań i działań, które mogą ograniczać jej swobodę decyzji, obiektywizm lub poprzez które powstaje konflikt interesów mający wpływ na zlecenie.

4. Vierwald AG działa wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez klienta. Wszelkie prawa wynikające z powierniczych czynności są wykonywane przez Vierwald AG wyłącznie na rachunek i zgodnie z instrukcjami klienta.

5. We wszystkich przypadkach ograniczenia nałożone na Vierwald AG przez przepisy prawne i zasady postępowania zawodowego uznanej organizacji pozostają zastrzeżone.

6. Klient gwarantuje, że zarządzane dokumenty nie zostały nabyte z naruszeniem prawa, że sam nie popełni żadnego naruszenia prawa, a w szczególności nie naruszy ustawy o praniu brudnych pieniędzy, która ma wpływ na działalność Vierwald AG.

II. INSTRUKCJA I INFORMACJA

1. Klient zobowiązuje się do wyznaczenia w firmie Vierwald AG osób upoważnionych do prowadzenia szkoleń oraz do przekazania jej własnoręcznego wzoru podpisu tych osób.

2. Wszystkie instrukcje dla firmy Vierwald AG muszą być przekazane w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kodowanej poczty elektronicznej. Instrukcje udzielane telefonicznie muszą być potwierdzone pisemnie przez klienta. Vierwald AG nie jest zobowiązany do działania z własnej inicjatywy bez instrukcji klienta. Jednakże w pilnych przypadkach może on podjąć środki z własnej inicjatywy, uwzględniając w miarę możliwości zakładane interesy klienta (np. z powodu zbliżającego się upływu terminów lub podobnych zdarzeń). Vierwald AG poinformuje klienta o podjętych w ten sposób działaniach tak szybko, jak to możliwe.

3. Klient zobowiązuje się do udzielenia firmie Vierwald AG wszelkich informacji, dokumentów lub pomocy technicznej niezbędnych do realizacji zlecenia. Vierwald AG może uzależnić kontynuację zlecenia od otrzymania wyżej wspomnianych informacji i dokumentów. Vierwald AG informuje o tym klienta zgodnie z jego instrukcjami. Ma możliwość wstrzymania poczty i informacji, jeśli istnieje ku temu przepis prawny.

4. Vierwald AG jest upoważniony do informowania właściwych organów o niniejszej umowie zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi oraz do udzielania informacji na temat posiadanych aktywów. Vierwald AG zobowiązuje się do zachowania poufności wobec innych osób i przedsiębiorstw w stosunku do swoich pracowników i przedstawicieli podczas trwania stosunku umownego i po jego zakończeniu. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również wtedy, gdy zlecenie nie zostanie zrealizowane.

5. Pracownicy firmy Vierwald AG (w tym pracownicy zewnętrzni i specjaliści) są zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy,
– za wyraźną zgodą klienta. Jeżeli naruszone zostaną interesy osób trzecich, wymagana jest ich zgoda,
– jeśli fakty, które mają być utrzymywane w tajemnicy, staną się powszechnie znane,
– jeżeli przepisy prawa federalnego lub kantonalnego na to zezwalają lub tego
wymagają,
– jeśli nadrzędne interesy Vierwald AG i jej partnerów wymagają ujawnienia tajemnicy.

6. Vierwald AG ma prawo, w razie potrzeby, wezwać osoby trzecie do wykonania zlecenia. Vierwald AG musi zapewnić, że są one wystarczająco wykwalifikowane i kompetentne.

III. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Vierwald AG prowadzi wszystkie swoje czynności wyłącznie na ryzyko klienta. Pracownicy i partnerzy firmy Vierwald AG nie mogą ponosić żadnego ryzyka związanego z działalnością powierniczą, inwestycją, zarządzaniem lub sprzedażą dokumentów. Wszystkie koszty i obciążenia (np. odpisy, straty itd.) ponosi wyłącznie powiernik/klient .

2. O ile firma Vierwald AG działa zgodnie z niniejszymi przepisami, jest zwolniona z odpowiedzialności wynikającej z wykonywania swojego mandatu.

3. Firma Vierwald AG ponosi odpowiedzialność za zawinione i nieumyślne zaniedbania swoich zobowiązań umownych, o ile posiada znane fakty i dokumenty. Firma jest zwolniona z dalszej odpowiedzialności w dowolnym momencie, a także w przypadku przekroczenia terminów przesyłek pocztowych, których nie można bezpośrednio udowodnić (np. brakujące przesyłki, które nie zostały wysłane listem poleconym). Dotyczy to również wszystkich osób, których firma Vierwald AG upoważniła do prowadzenia interesów, patrz punkt II.6.

4. W przypadku naruszenia przez jedną ze stron klauzul dotyczących podstawowych zobowiązań wynikających z punktu I., strona poszkodowana ma prawo żądać kary umownej. Zapłata owej kary nie zwalnia z wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Należy również zapłacić, kiedy nie powstały żadne szkody. Jeżeli poniesiona szkoda przekracza kwotę kary, wierzyciel może zażądać dodatkowej kwoty, o ile udowodni winę.

IV. WYNAGRODZENIE

1. Klient zobowiązuje się do zwrotu firmie Vierwald AG wszystkich kosztów, które poniesie w ramach zlecenia. Jeżeli w wyniku wykonania zlecenia wystąpi szkoda po stronie Vierwald AG, klient zobowiązuje się do jej zwrotu, o ile nie jest ona spowodowana zawinionym działaniem Vierwald AG z naruszeniem umowy, patrz punkt III. Szczegóły kosztów reguluje umowa pełnomocnictwa. Niniejsze warunki są integralną częścią wszystkich ustaleń i umów i zawsze znajdują się nad dodatkowymi postanowieniami umów.

2. Za wykonanie zlecenia klient płaci firmie Vierwald AG wynagrodzenie zgodnie z umową pełnomocnictwa bądź cennikiem. Vierwald AG ma prawo do zmiany taryfy, lecz musi poinformować klienta z miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Vierwald AG może zażądać od klienta przedpłaty w celu realizacji zlecenia.

4. Spółce powierniczej przyznaje się prawo do kompensaty w celu zaspokojenia swoich roszczeń.

V. ZAKOŃCZENIE

1. Niniejsza umowa może zostać w każdej chwili odwołana na piśmie przez każdą ze stron.

2. Jeżeli odwołanie nastąpi w nieodpowiednim czasie, strona odstępująca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Jeżeli cofnięcie zgody poprzedza okres co najmniej trzech miesięcy, uważa się, że nie zostało ono dokonane w nieodpowiednim czasie.

3. Umowa nie wygasa z chwilą śmierci, niezdolności do pracy lub bankructwa klienta. Vierwald AG zobowiązuje się dbać o interesy, dopóki klient lub jego następca prawny nie będzie mógł zrobić tego samodzielnie, o ile rozwiązanie umowy nie zagroziłoby ich interesom. Spadkobiercy lub następcy prawni mogą w każdej chwili odwołać umowę.

4. Vierwald AG może anulować umowę w trybie natychmiastowym i bez dalszych zobowiązań, jeśli okaże się, że zarządzane dokumenty lub zlecenie jest związane z naruszeniem prawa lub zostało takie nabyte lub klient postępuje niezgodnie z prawem. Firma Vierwald AG będzie nadal otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę zgodnie z ustaleniami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze warunki można zmienić jedynie w formie pisemnej.

2. Niniejsza umowa podlega prawu szwajcarskiemu, a mianowicie postanowieniom OR.

3. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszystkich rodzajów postępowań jest siedziba Vierwald AG, CH-9107 Urnäsch AR lub 9100 Herisau AR.

Urnäsch, 06.01.2021

Adrian S. Gugger

Vierwald AG, www.vierwald.ch, sekretariat@vierwald.ch

QUICK INFO

Vierwald AG as a competent and cost-effective partner for the formation, domiciliation and management of companies in Switzerland and around the world. You benefit from our exellent contacts with authorities and banks and our wide network of partners.

CONTACT

Dorfplatz 16
9107 Urnäsch - Switzerland

SOCIAL